Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish Turkish

РЕГЛАМЕНТ (ЕО ) № 1071/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета.

РЕГЛАМЕНТ (ЕО ) № 1072/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година относно общите правила за дос тъп до пазар а на международни автомобилни превози на товари. 

РЕГЛАМЕНТ ( ЕО) № 561/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство , свързани с автомобилния транспорт , за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и ( ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент ( ЕИО) № 3820/85 на Съвета.

РЕГЛАМЕНТ ( ЕИО) №3821/85 НА СЪВЕТА от 20декември 1985година относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт.

 

 

  

 

 

 

 

                    Условия за ползване  I Указания  I За сайта  I Контакти  I Начало

                                                     ©2013 autoparade.net. Всички права запазени.